Elk's Children's Parade, Whitehorse, Yukon, 1948.

Yukon Archives. Rolf Hougen fonds 82/346 #86, PHO 42.